Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Ανανέωση

Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Οι ενδιαφερόμενοι, στους οποίους είχε χορηγηθεί από τη Δ.Δ.Ε. Καβάλας άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012, ήτοι την 12η-11-2012, η οποία δεν έχει ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν έχει ανανεωθεί μετά την έκδοσή της και είχαν υποβάλει το αργότερο μέχρι τις 30-08-2019 αίτηση ανανέωσης της άδειας στον ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να προσέρχονται και να υποβάλλουν φάκελο με τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την αριθμ. 78844/Ν1/01-07-2021 (ΦΕΚ 3369, τ.Β΄/28-07-2021) Υ.Α., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, γραφείο 546, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ανανέωσης της άδειά τους με τη διαδικασία της αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011.

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 101532/Ν1/18-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ “η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως τις 30.11.2021”.

Αίτηση      Υπεύθυνη δήλωση

Σύνδεσμος ΕΟΠΠΕΠ για την εκτύπωση της βεβαίωσης εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης ανανέωσης

 

Προσοχή!!!

α) Στις ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να ζητηθεί από τον ιατρό να βεβαιώσει την υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον

β) Στις περιπτώσεις αιτήσεων βάσει ξενόγλωσσου τίτλου (πανεπιστημιακά πτυχία και τίτλοι επιπέδου Γ2), θα πρέπει να προσκομίζεται η πρωτότυπη μετάφραση με συνημμένο επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράζεται, η οποία θα επιστρέφεται μετά από έλεγχο. Σημειώνεται ότι θα γίνονται δεκτές ως επίσημες μεταφράσεις, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, όσες έχουν γίνει από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ (Ν.3566/2007), από πτυχιούχους μεταφραστές/διερμηνείς του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ 169/2002), από δικηγόρο (Ν.4194/2013) που οφείλει να βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.