Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΡΓΑΣΤ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

                        

 

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο Ε.Κ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

    Ταχ.Δ/νση      : Σάμου 2

    Ταχ.Κώδικας  : 65201

    Πληροφορίες : Ναλμπάντης Λ. Στέφανος

    Τηλέφωνο      : 2510228223      

Fax               : 2510228265

Email: mail@sek-kaval.kav.sch.gr

Ιστοσελίδα: srv-sek-kaval.kav.sch.gr

 

 

                    

 

 

                 

 

 

 

                   Καβάλα 5-02-2016

                   Αρ. Πρωτ. 05/Φ 32

 

 

 

 

 

 

             ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση Διδακτικής Επίσκεψης

 

Ο Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: REPLICAR HELLAS στο 2ο χιλ. Κατερίνης – Νέας Εφέσου

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 09/03/2016 και ώρα 8:15

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τετάρτη 09/03/2016 και ώρα 16:00

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  42

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 3 (Αρχηγός εκδρομής και 2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Τουριστικό λεωφορείο τουλάχιστον 50 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες : ΟΧΙ 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
    1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
    2. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
    3. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά λεωφορείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Δευτέρα 15/02/2016 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 13:00 της Δευτέρα 15/02/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής

 

 

Στέφανος Ναλμπάντης

                                                                                                          Διπλ.Ηλ/γος Mηχ/κός M.Sc

 

 

            

                                          

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση