Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  διδακτικής επίσκεψης            Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την  διοργάνωση διδακτικής  επίσκεψης της Β και Γ τάξης των τομέων Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Β τάξης του τομέα Βοηθού νοσηλευτή στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Φράγματος Θησαυρού

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Φράγματος Θησαυρού

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 8-03-2016

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 8-03-2016

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 59

? Αριθμός συνοδών καθηγητών:3 (Αρχηγός εκδρομής και δύο συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον: 1τουριστικο λεωφορείο τουλάχιστον 60 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών και καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. 5.      Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 στο 1ο ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης.

Χρυσούπολη: 11/2/2016

                                                        Διευθυντής

                                                       Πετρούσης Σωτήριος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση