Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ      6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ     Tαχ. Δ/νση: Τέρμα Αργυροκάστρου

Τ.Κ. – Πόλη: 65404 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail:mail@6gym-kaval.kav.sch.grΑυτήηδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείουπροστατεύεταιαπόκακόβουληχρήση. Χρειάζεταιναενεργοποιήσετετην Javascript γιανατηδείτε.

Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2510 243887

FAX : 2510 243829

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/02/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 81

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016 για ΞΑΝΘΗ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ολοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη

διοργάνωση ολοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής: Ξάνθη 

?Ημέρα και Τόπος και Ώρα Αναχώρησης εκδρομής: Παρασκευή, 08 Απριλίου 2016, 8:30 από το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Ημέρα και Τόπος και Ώρα Επιστροφής εκδρομής:Παρασκευή 08 Απριλίου 2016, 20:00 στο ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-τριών: 245

?Αριθμός συνοδών καθηγητών: δέκα (10) (Αρχηγός εκδρομής και εννέα συνοδοί καθηγητές).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον: Τουριστικό λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται  οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

 Μετά το πέρας της εκδρομής θα δοθούν αποδείξεις πληρωμής στον κάθε γονέα

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού.
  4. Το συνολικό κόστος της εκδρομής.
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  6. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 μ. μ. της 07 Μαρτίου 2016 στο 6ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών είναι η ίδια με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Καβάλα, 25/02/2016

Η Διευθύντρια

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση