Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

                        

 

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο Ε.Κ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ.Δ/νση      : Περιγιάλι  1                                                                             

    Ταχ.Κώδικας  : 65201

     Πληροφορίες : Nαλμπάντης Λ. Στέφανος

    Τηλέφωνο      : 2510228223      

 Fax               : 2510228265

Email: mail@sek-kaval.kav.sch.gr

Ιστοσελίδα: srv-sek-kaval.kav.sch.gr

 

 

                    

 

 

                 

 

 

 

                   Καβάλα 26-102016

                   Αρ. Πρωτ. 70/Φ 32

 

 

 

 

 

 

             ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση Διδακτικής Επίσκεψης

 

Ο Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Παλιά Καβάλα (Οινοποιείο Λαλίκος)

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τρίτη  08/11/2016 και ώρα 16:00

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Τρίτη  08/11/2016 και ώρα 21:00

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  20

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Τουριστικό λεωφορείο τουλάχιστον 20 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες : ΟΧΙ 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
    1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
    2. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
    3. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά λεωφορείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 20:00 της Πέμπτης  27/10/2016 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 21:00 της Πέμπτης  27/10/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής

 

 

Στέφανος Ναλμπάντης

                                                                                                          Διπλ.Ηλ/γος Mηχ/κός M.Sc

 

 

            

                                          

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση