Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΕ  ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

Tαχ. Δ/νση: Ρήγα Φερραίου 

Τ.Κ. – Πόλη:  64200-

Χρυσούπολη

E-mail: mail@2gym-chrys.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Καποδίστρια Δ.

Τηλέφωνο: 25910-24967

FAΧ:  25910-24967  (815-1400)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ­­­­07-11-2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 592

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές  για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής εκδρομής, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος,  μαθητών της Γ΄ τάξης  του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης  στη Θεσσαλονίκη.

        Η Διευθύντρια του 2ου ΓΥΜΝAΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011) για την  εκπαιδευτική εκδρομή, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος,  μαθητών της Γ΄ τάξης  του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης,  στη Θεσσαλονίκη..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής: Θεσσαλονίκη.

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: 02/12/2016 από το 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: 02/12/2016 στο 2ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 33

? Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3 (1 αρχηγός, 2 συνοδοί)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων  (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κλπ- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τη μετακίνηση μαθητών – καθηγητών).

 

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες: Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία θα πρέπει να επιστρέψουν τους μαθητές του Χρυσοχωρίου μετά το τέλος της εκδρομής στο χωριό τους.

 

Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος του λεωφορείου.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

            Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 10:00 της 11/11/2016, ημέρα Παρασκευή, στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. Και θα ανοιχθούν προς αξιολόγηση την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  07/11/2016

Η Διευθύντρια

 

Καποδίστρια Δήμητρα

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση