Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΓΕ.Λ.ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕ.Λ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΘΑΣΟΥ

 

 

 

 

 

Tαχ. Δ/νση:        Λιμενάρια Θάσου

Τ.Κ. – Πόλη:       Λιμενάρια

E-mail:mail@lyk-limen.kav.sch.gr

Πληροφορίες:    ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τηλέφωνο:        25930 51584

FAX :                 2593053324

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    14-2-2017

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  707    

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  επίσκεψης

  στο  ΚΠΕ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.

 

 Η Διευθύντρια  του Λυκείου Λιμεναρίων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ τάξης του Λυκείου.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής :                             ΚΠΕ  Παρανεστίου.

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής :               Τρίτη 14-2-2017 από το χωριό Θεολόγος Θάσου.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:                Τρίτη 14-2-2017  στο χωριό Θεολόγος Θάσου.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών :        60

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών :               3 γυναίκες . (Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ

?Υπηρεσίες καταλύματος:   ΟΧΙ

 Α)  

Β)  

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: .   

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων : ΟΧΙ

 

 

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

 

  1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

 

  1. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

 

  1. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

  

  1.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας η αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 
13:00   Πέμπτη  12-1-2017 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

Λιμενάρια,    19-12-2016

                                                                                                           Η Διευθύντρια

                                                                                                              Παγώνη Ευαγγελία

 

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση