Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                        

 

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο Ε.Κ.  ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ.Δ/νση      : Περιγιάλι  1                                                                             

    Ταχ.Κώδικας  : 65201

     Πληροφορίες : Nαλμπάντης Λ. Στέφανος

    Τηλέφωνο      : 2510228223      

 Fax               : 2510228265

Email: mail@sek-kaval.kav.sch.gr

Ιστοσελίδα: srv-sek-kaval.kav.sch.gr

 

 

                    

 

 

                 

 

 

 

                   Καβάλα 26-01-2017

                   Αρ. Πρωτ. 11/Φ 40

 

 

 

 

 

 

             ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για τη διοργάνωση Περιβαλλοντικής Επίσκεψης

Ο Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. (1ου Εργαστηριακού Κέντρου) Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011 και τροποποίηση αυτής με την Υ.Α. 220647/Δ2 ΦΕΚ 4227 Τεύχος Β΄ /28-12-2016 ) για την διοργάνωση εκδρομών - μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας, την 22-23/02/2167 μετακίνηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας  Χαλκιδικής.

Στοιχεία Μετακίνησης

? Προορισμός εκδρομής: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας  Χαλκιδικής

? Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 08:00

? Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Πέμπτη  23/02/2017 και ώρα 16:00

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:  16

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 2 (Αρχηγός εκδρομής και 1 συνοδός καθηγητής)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσο:  Τουριστικό λεωφορείο τουλάχιστον 20 θέσεων (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ

? Υπηρεσίες καταλύματος: ΟΧΙ

? Λοιπές υπηρεσίες : ΟΧΙ 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
  2. Ασφάλεια  αστικής - επαγγελματικής ευθύνης
    1. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών
    2. Το συνολικό κόστος της μετακίνησης και κόστος ανά μαθητή
    3. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
  3. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά λεωφορείο

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13:00 της Τρίτης  31/01/2017 στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 14:00 της Τρίτης  31/01/2017 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής

 

 

Στέφανος Ναλμπάντης

                                                                                                          Διπλ.Ηλ/γος Mηχ/κός M.Sc

 

 

                                                       

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση