Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Tαχ. Δ/νση:    Αρκαδίου 2

Τ.Κ. – Πόλη:  65404-Καβάλα

E-mail: mail@2gym-kaval.kav.sch.gr 

Πληροφορίες: Αντωνιάδης Κ.

Τηλέφωνο:  2510240184

FAX :    2510240123

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:29/09/2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 583

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Νέα Καρβάλη 

( Εκθεσιακό Κέντρο)

 Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Νέα Καρβάλη ( Εκθεσιακό κέντρο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής:                          Νέα Καρβάλη ( Εκθεσιακό Κέντρο)

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:            Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:              Παρασκευή  17 Οκτωβρίου 2014

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:       Εξήντα (60)

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών:              Τρεις (3)- (Αρχηγός εκδρομής και δύο

                                                                       (2)  συνοδοί καθηγητές.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Ένα (1) Τουριστικό λεωφορείο , το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης.
  3. Το κόστος για τα δρομολόγιο Καβάλα-Καρβάλη και Καρβάλη-Καβάλα.
  4. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00   της 3ης Οκτωβρίου 2014 στο γραφείο του 2ου Γυμνασίου Καβάλας και θα ανοιχτούν ΑΜΕΣΩΣ από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των τουριστικών πρακτορείων.

 

Καβάλα 29/09/2014

O   Διευθυντής

 

Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση