Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΠΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΘΑΣΟΥ

 

 

 

 

 

Tαχ. Δ/νση:        Λιμενάρια Θάσου

Τ.Κ. – Πόλη:       Λιμενάρια

E-mail:mail@gym-limen.kav.sch.gr

Πληροφορίες:    Σεργούδης Ιωάν.

Τηλέφωνο:        25930 51586

FAX :                 2593051236

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    11-2-2015

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ   52     

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές

προσφορές

για  τη  διοργάνωση  επίσκεψης

 στο  ΚΠΕ  Μαρώνειας Ροδόπης

 

 Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λιμεναρίων προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  
 κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

?Προορισμός εκδρομής :                             ΚΠΕ  Μαρώνειας Ροδόπης

?Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής :      Παρασκευή 20-3-2015 από το χωριό Θεολόγος Θάσου.

?Ημέρα Επιστροφής εκδρομής:        Παρασκευή 20-3-2015 στο χωριό Θεολόγος Θάσου.

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών :       35

?Αριθμός συνοδών  καθηγητών :               3 γυναίκες . (Αρχηγός εκδρομής και  2 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό Λεωφορείο (το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

?Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : ΟΧΙ  

?Υπηρεσίες καταλύματος:   ΟΧΙ

 Α)  

Β)  

?Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία:  

Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: 

  •      

Γ) Παρακολούθηση εκδηλώσεων : ΟΧΙ

 

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

 

  1. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης

 

  1. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή

 

  1. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή

  

  1.  Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου και περιλαμβάνει την επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας η αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τις 
13:00   Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου  2015 στη Διεύθυνση του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα.

 

 

 

 

 

Λιμενάρια,    11-3-2015

 

 

O   Διευθυντής

Σεργούδης  Ιωάννης

 

 

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση