Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΓΙΑ ΘΑΣΟ

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 / 03 / 2015.

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 546

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

 για  τη  διοργάνωση   ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας στη Θάσο.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287 / Γ2 / 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ 2?12?2011) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

? Προορισμός εκδρομής:  Θάσος μέσω Κεραμωτής.

? Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:      Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 08.00’ έως 09.00’ π.μ.,  από Καβάλα (είσοδο λιμανιού)*.

? Ημέρα, ώρα  και τόπος επιστροφής:       Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 07.00’ έως 08.30’  μ.μ.,  στην Καβάλα *.

*H ακριβής ώρα αναχώρησης και επιστροφής θα καθορισθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των δρομολογίων των ferry boat μηνός Απριλίου 2015.

? Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:          191 μαθητές-μαθήτριες.

? Αριθμός συνοδών  καθηγητών:               Οκτώ (8): Αρχηγός εκδρομής και επτά συνοδοί καθηγητές.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

? Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορεία, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης οδηγών κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Δεν θα χρειασθεί.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
  3. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης του ταξιδιωτικού πρακτορείου.
  4. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Νοσοκομειακή-Ιατροφαρμακευτική κάλυψη) όλων των μαθητών και των συνοδών καθηγητών για την διάρκεια της εκδρομής από την ώρα της αναχώρησης μέχρι την επιστροφή.
  5. Αριθμό λεωφορείων που θα απαιτηθούν, αριθμό ατόμων ανά λεωφορείο  και το κόστος ανά λεωφορείο για τα δρομολόγια Καβάλα – Κεραμωτή και Κεραμωτή – Καβάλα και το κόστος πρόσθετης ασφάλισης ξεχωριστά (προηγούμενης παραγράφου) ανά άτομο συμμετοχής  στην εκδρομή.
  6. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ) μέχρι τις 13.45΄ της Παρασκευής,  27 Μαρτίου 2015, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  14.00΄ της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

Καβάλα, 20 / 03 / 2015.

O Διευθυντής

 

Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση