Επιστροφή / Eκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 1ου ΓΥΜΝ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Tαχ. Δ/νση: Κ. Ποιητή 16

Τ.Κ. – Πόλη:  65201 ΚΑΒΑΛΑ

E-mail: mail@1gym-kaval.kav.sch.gr  

Πληροφορίες: Ξυλούδης Ηλίας.

Τηλέφωνο:  2510 224843

FAX : 2510 224843

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 / 11 / 2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1634

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων με κλειστές

προσφορές για  την υλοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης στα Λασπόλουτρα Κρηνίδων.

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με   κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)) για την υλοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης μαθητών που μετέχουν σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Σχολείου τη φετινή  χρονιά 2015-2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

?Προορισμός:  Λασπόλουτρα Κρηνίδων.

?Ημέρα, ώρα και τόπος αναχώρησης:  Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, ώρα 13:00  από Καβάλα (Καμάρες).

?Ημέρα, ώρα και τόπος επιστροφής :  Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, ώρα 16:00  στην  Καβάλα (Καμάρες).


Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Επίσκεψης:

ΤΕΤΑΡΤΗ, 25 / 11 / 2015.

13.00΄: Αναχώρηση από το Σχολείο.

13.15΄ : Επιβίβαση στο λεωφορείο από Καμάρες.

13.45΄ π.μ.: Άφιξη στα Λασπόλουτρα Κρηνίδων.

13.45΄ - 15.15΄ : Ξενάγηση στο χώρο από την υπεύθυνη λειτουργίας τους, λήψη πληροφοριών και φωτογραφιών του χώρου.

15.30΄ : Αναχώρηση από τα Λασπόλουτρα

16.00΄ : Άφιξη στην Καβάλα. Τέλος Διδακτικής Επίσκεψης.

 

?Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών-μαθητριών: Τριάντα ένας  (31).

?Αριθμός συνοδών  Εκπαιδευτικών: Τρεις (3): δύο (2) συνοδοί και ένας (1) αρχηγός της Διδακτικής Επίσκεψης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

?Μεταφορικό μέσον:  Λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

? Κατάλυμα: Δεν ζητείται.

Στην προσφορά τους τα  Ταξιδιωτικά  Γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

  1. Υλοποίηση-εξυπηρέτηση  της  μετακίνησης των μαθητών-μαθητριών που μετέχουν στη Διδακτική Επίσκεψη με λεωφορείο όπως απαιτείται, με την όποια τροποποίηση γίνει στο πρόγραμμα για την καλύτερη λειτουργικά πραγματοποίησή του.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
  4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφάλειας αστικής - επαγγελματικής ευθύνης του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
  5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μετέχοντες (μαθητές και συνοδούς)  στην παραπάνω Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Σχολείου.
  6. Αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής στη Διδακτική Επίσκεψη.
  7. Το κόστος του λεωφορείου και ξεχωριστά το κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει την περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μετέχοντες (μαθητές και συνοδούς) στην παραπάνω Διδακτική Επίσκεψη.
  8. Παροχή, μετά το πέρας της Διδακτικής επίσκεψης, απόδειξης πληρωμής όνομα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

 

Σημείωση:  Ο διαγωνισμός δεν είναι μόνο μειοδοτικός αλλά βασίζεται και σε ποιοτικά κριτήρια που θα εκτιμήσει η επιτροπή που θα επιλέξει την προσφορά.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να έχουν φθάσει με άλλο τρόπο σε κλειστούς αποκλειστικά φακέλους, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία-FAX, όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ) μέχρι τις 12.00΄ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2015, στο Γραφείο του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

 Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στις  12.15΄  της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 6  Νοεμβρίου 2015) από την αρμόδια Επιτροπή του Σχολείου.

 

 Καβάλα 02 / 11 / 2015.

O Διευθυντής

 

 

 

Ξυλούδης Ν. Ηλίας

Συνημμένα :
Επιστροφή / Eκτύπωση