Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)

Έγγραφο Υπουργείου

2012-Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδικαστικές εργασίες και τις εφημερίες.

2012-Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατεβάστε το έγγραφο ΣΕΠΕΗΥ του 2012

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2……
Ο συντονισμός της δράσης, και γενικές οδηγίες λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Στ΄ Μελετών. Η υποστήριξη των Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με δράσεις ΤΣ (Τεχνικής Στήριξης) και ΠΣΔ (Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου), γίνεται από τη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α….
Η Υπουργική Απόφαση για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ