Εργαστήρια Πληροφορικής

Πλήθος εργαστηρίων – Α/θμιας: 49
Πλήθος εργαστηρίων – Β/θμιας: 50
Εργαστήρια με Ubuntu Thin Clients – Α/θμιας: 2
Εργαστήρια με Ubuntu Thin Clients – Β/θμιας: 9
Εργαστήρια με άριστη/ πολύ ικανοποιητική λειτουργία – Α/θμια: –
Εργαστήτια με άριστη/ πολύ ικανοποιητική λειτουργία – Β/θμια: 3
Εργαστήρια με καλή/ ικανοποιητική λειτουργία – Α/θμια: 31
Εγαστήρια με καλή/ ικανοποιητική λειτουργία – Β/θμια: 16
Εργαστήρια που χρήζουν ανανέωσης – Α/θμια: 16
Εργαστήρια που χρήζουν ανανέωσης – Β/θμια: 31

Τεχνική Στήριξη σχολικών και εκπαιδευτικών μονάδων σχ. έτος 2012-2013

Επίσκεψη σε σχολικές μονάδες – Πρωτοβάθμιας και Δευεροβάθμιας: 15
Τηλεφωνική Υποστήριξη: 20
Εργασίες συντήρησης σε μηχανήματα που μεταφέρθηκαν στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ: 30

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2……
Ο συντονισμός της δράσης, και γενικές οδηγίες λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Στ΄ Μελετών. Η υποστήριξη των Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με δράσεις ΤΣ (Τεχνικής Στήριξης) και ΠΣΔ (Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου), γίνεται από τη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α….
Η Υπουργική Απόφαση για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

Ο παρών κανονισμός αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας
διαχείρισης και συντήρησης του Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και
Εφαρμογών Η/Υ…
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου