Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)

Έγγραφο Υπουργείου

Οδηγίες Αξιοποίησης Σχολικών Εργαστηρίων

Έγγραφο-Γ2/4243/22-09-1999
Κανονισμός του 1999 που μεταξύ άλλων ορίζει ποια μαθήματα πληροφορικής έχουν και εργαστηριακό μέρος, το διαχωρισμό του τμήματος ανάλογα τον αριθμό των μαθητών, την ύπαρξη και 2ου εκπαιδευτικού στο εργαστήριο, τη χρήση εργαστηρίων από συστεγαζόμενα / γειτνιάζοντα σχολεία κ.τ

2012-Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδικαστικές εργασίες και τις εφημερίες.

2012-Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατεβάστε το έγγραφο ΣΕΠΕΗΥ του 2012