Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας (ΕΦ 1019-206-9922400) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020