Πέμπτη, 11 Αυγούστου

Συντάκτης: Διαχειριστής

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικές θέσεις

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση, οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους και να αναλάβουν υπηρεσία Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικές θέσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αν/κής Μακεδονίας – Θράκης.

Ανακοινώσεις
3278_21_04_2021_9ΖΝ946ΜΤΛΗ-Τ9Ο_νομικη_υπ_περιφερειας

Υποβολή Αιτήσεων Αμοιβαίων Μεταθέσεων 2021

Ανακοινώσεις
Σας διαβιβάζουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2021 και παρακαλούμε όπως το  αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021», μέχρι και τις 16/4/2021.   ΕΝΤΥ